Dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „OŚRODEK NOWOLIPIE” realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.