1. Ośrodek Nowolipie realizuje formy aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zabezpiecza potrzeby ich a także ich rodzin. 
2. Ośrodek Nowolipie prowadzi w szczególności:

• Działania zapobiegające izolacji i wspierające w trudnych sytuacjach
życiowych osoby starsze i niepełnosprawne.
• Poradnictwo socjalne
• Działalność szkoleniową kadr pomocy społecznej: organizacja szkoleń, w tym na potrzeby Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy i jednostek pomocy społecznej. Może także odpłatnie prowadzić szkolenia dla innych podmiotów.

3. W realizacji zadań Ośrodek Nowolipie współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze polityki społecznej.
4. Ośrodek Nowolipie może zlecać innym podmiotom realizację zadań przyznając na ten cel środki finansowe.