Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" jest Ośrodkiem wsparcia działającym przede wszystkim na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Jest też Ośrodkiem szkoleniowym dla instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących zadania pomocy społecznej w ramach polityki społecznej na terenie m. St. Warszawy.

Ośrodek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest realizatorem wielu programów, które zaspokajają potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych przez ciągłe stymulowanie ich aktywności, która jest warunkiem koniecznym dla normalnego ich funkcjonowania w środowisku zamieszkania.

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej realizowany przez „Osrodek Nowolipie” umożliwia właściwe funkcjonowanie osób żyjących z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Klientami „Ośrodka Nowolipie” w ramach programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej są osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: I lub II grupę inwalidzką albo orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
www.asystent.warszawa.pl

„Ośrodek Nowolipie” oferuje mieszkańcom Warszawy – „Bywalcom” szeroki wachlarz usług opiekuńczo-socjalnych poczynając od usług edukacyjno-kulturalnych, kończąc na usługach wspierających. Są nimi:

1. Usługi edukacyjno-kulturalne

• galeria Nowolipe
• biblioteka-czytelnia
• kino stymulujące, kino konesera
• prelekcje
• odczyty
• koncerty
• spotkania z ciekawymi ludźmi
• kawiarenka internetowa
2. Usługi mini-poradni geriatrycznej
• rehabilitacja
• fizykoterapia
• masaż
• gimnastyka
• usługi pielęgniarskie 3. Koła zainteresowań
• koło PTTK „Echo”
• koło sportowe „Koło Olimpijczyka”
• koło brydżowe
• koło szachowe
• koło „Ogród Botaniczny”
• koło języka angielskiego

4. Klubo-kawiarnia + prasa codzienna
5. Propozycje terapii zajęciowej

• pracownia malarsko-plastyczna

6. Poradnictwo prawne
7. Usługi na rzecz młodzieży, osób starszych znajdujących się w ciężkiej sytuacji (kluby-grupy wsparcia)
8. Żywienie

• na miejscu – stołówka Ośrodka Nowolipie”
• dowożenie obiadów do domu „obiady na kółkach”

9. Usługi wspierające

• usługi pralnicze
• usługi fryzjerskie
• usługi kąpielowe