Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nadanego Uchwałą nr V/25/2015 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

1. Przedstawicielem mieszkańców do Rady Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, posiadająca obywatelstwo polskie i spełniająca wymogi określone w punkcie 2. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającym:

1) dane kandydata,

2) krótką notę biograficzną kandydata,

3) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,

4) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady Seniorów,

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

6) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola, zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wola do Rady Seniorów.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 maja 2015 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 800 - 1800, od wtorku do piątku: 800 - 1600).

 4. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż dwunastu, czyli liczby ustalonej w § 4, ust. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru kandydatów, zorganizuje otwarte spotkanie wyborcze, na którym w drodze głosowania selekcyjnego zostanie ustalona ostateczna lista kandydatów obejmująca maksymalnie dwudziestu czterech kandydatów, czyli dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w § 4, ust. 1, pkt. 1 Statutu Rady Seniorów.

5. Ostateczna lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wraz z krótkimi informacjami o nich, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dzielnicy Wola, tablicach ogłoszeń Urzędu, jednostek Dzielnicy oraz "Ośrodka Nowolipie".

6. Wybór Przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy zostanie przeprowadzony zgodnie z § 9 Statutu Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy można pobrać:

1. Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola ul. Syreny 18

2. Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90

3. Na stronie internetowej Dzielnicy Wola www.wola.waw.pl w zakładce "Dzielnicowa Rada Seniorów".